. Sidrah 2, Yeme ha-Benayim ; [7], Dor ha-Zohar: kitve R. Yosef G'ikatilyah ṿe-R. Mosheh de Leʼon. 2014