Kunst und Mythos / Ernesto Grassi. Hamburg : Rowohlt, 1957