Analytical chemistry of silicon / L. V. Myshlyaeva and V. V. Krasnoshchekov. New York [u.a.] : Wiley, 1974