Chinese capitalism, 1522 - 1840 / contributions by Wang Shixin ... Ed. by Xu Dixin ... Basingstoke [u.a.] : Macmillan [u.a.], 2000