Wavelet theory / I. Ya. Novikov ; V. Yu. Protasov ; M. A. Skopina. Providence, RI : American Math. Soc., 2011