Self-similar groups / Volodymyr Nekrashevych. Providence, RI : American Mathematical Society, 2005