Kropp, Kristoffer:  : a troubled sociology. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015