VGB-Merkblatt "Qualitätsanforderungen an Fernheizwasser" / hrsg. von der VGB, Techn. Vereinigung d. Großkraftwerksbetreiber e.V. Essen : VGB-Kraftwerkstechnik-GmbH, Verl. Techn.-Wiss. Schr., 1994