The European tragedy of Troilus / ed. by Piero Boitani. Oxford : Clarendon Pr., 1989