Schizophrene Menschen : Diagnostik, Psychopathologie, Forschungsansätze / Christian Scharfetter. Weinheim : Beltz, Psychologie-Verl.-Union, 1999