Hyperbolic groupoids and duality / Volodymyr V. Nekrashevych. Providence, RI : American Math. Soc., 2015